Klaudia Tabačková

| psychológ | terapeut |

Klaudia ukončila dizertačné štúdium na Katedre psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v špecializácii pedagogická psychológia a špecializačné štúdium školskej psychológie na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala pedagogiku psychológie v kombinácií s anglickým jazykom na UKF v Nitre i jednoodborovú psychológiu na UMB v Banskej Bystrici. Absolvovala akreditovaný dlhodobý výcvikový program a supervízny výcvik v poradenstve a psychoterapii zameranej na človeka v Brne, kde získala kvalifikáciu psychoterapeut PCA; Hlbinnú psychoterapiu detí a adolescentov v centre hlbinnej psychológie PORT a IPDAR (Lipt. Mikuláš, Praha); Výcvik systemických dynamík a multidimenzií Celistvý človek, celistvá rodina, celistvá spoločnosť, kde získala osvedčenie pracovať s rodinnými konšteláciami podľa Berta Helingera. Pôsobila ako odborná asistentka na Katedre psychológie Katolíckej univerzity v Ružomberku a Katedre psychologických vied  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pedagogicky, publikačne a vedecky sa venovala psychológií tvorivosti, psychológií osobnosti, interpersonálnej komunikácií, vedeniu zážitkových skupín a poradenstvu a psychoterapii zameranej na človeka (PCA) ako aj prekladom anglickej odbornej psychologickej literatúry. Je autorkou niekoľkých vedeckých publikácií a článkov. Pracovala ako konzultantka na linke detskej pomoci v Nitre, školská psychologička na Gymnáziu v Bytči a Bilingválnom gymnáziu v Žiline.

Klaudia má s poradenstvom vyše 15 ročné skúsenosti, ktoré zúročuje naďalej vo svojej vlastnej psychologickej a poradenskej praxi. Venuje sa najmä vzťahovým problémom, rodičovským kompetenciám, výchovným ťažkostiam, terapii detí a dospelých, párovému poradenstvu a práci s traumou v kontexte rodinných konštelácií. Konzultuje v slovenskom a anglickom jazyku.