Dominika Vajdová

| Kariérový poradca | psychológ |

Dominika podporuje klientov v ich kariérovom rozvoji v akejkoľvek fáze pracovného života. Pomáha im objavovať ich silné stránky, hodnoty, identifikovať záujmy, schopnosti a kompetencie a sprevádza ich v procese rozhodovania a plánovania kariéry. Bohaté skúsenosti v tejto oblasti nadobudla už počas vysokoškolského a doktorandského štúdia, v rámci ktorého sa venovala intervenciám na stredných školách, najmä využitiu mentoringu pri výbere budúceho štúdia a pracovného zamerania. Pôsobila aj ako externý konzultant pre neziskovú organizáciu v rámci programu neformálneho vzdelávania pre ambicióznych žiakov stredných škôl, zameraného na nadobudnutie kariérovej orientácie a zlepšenie mäkkých a tvrdých zručností. Okrem kariérového poradenstva poskytuje tiež prvý kontakt a prípadnú krízovú intervenciu na nonstop pohotovostnej linke a zabezpečuje následnú starostlivosť o klienta. Získala doktorát na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave v programe Sociálna a pracovná psychológia, ukončila kurz Krízovej intervencie, Akreditovaný kurz Lektor, Akreditovaný vzdelávací program Kariérne poradenstvo a Akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve. Hovorí slovensky a anglicky.

 

„Teší ma, že môžem byť členom tímu dynamickej spoločnosti, v ktorej mám možnosť neustále sa rozvíjať, získavať nové skúsenosti a inšpiráciu. Na mojej práci ma napĺňa jej zmysluplnosť, rozmanitosť, možnosť tvoriť a  prispôsobovať ju individuálnym požiadavkám klienta. V poradenskom procese rada využívam inovatívne a zážitkové metódy, ktoré podporujú spontánnosť, a tak napomáhajú k lepšiemu sebapoznaniu klienta. Sprevádzať klienta na ceste sebapoznávania, objavovania a rozvíjania potenciálu je pre mňa dobrodružstvom, pretože každý klient je jedinečný, a tak je cesta vždy nepredvídateľná a neopakovateľná.“