Ľudovít Novota

| psychológ | terapeut |

Ľudovít absolvoval štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave a špecializačný študijný program v odbore klinická psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je tiež certifikovaným psychoterapeutom v Gestalt psychoterapii. Počas svojej praxe pôsobil ako psychológ v detských domovoch v Kremnici a Nitre, ako aj na Národnej linke pre podporu duševného zdravia, ktorú zriadilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. V Psychiatrickej liečebni Veľké Zálužie viedol psychoterapeutické skupiny. Je tiež členom neziskovej organizácie No More Stigma, v rámci ktorej sa venuje osvete a prednáškam pre laickú verejnosť a organizácie. Bohaté skúsenosti má s liečbou úzkosti, závislosti a ďalších psychických porúch, pričom sa venuje aj psychodiagnostike a konzultáciam s príbuznými ľudí so psychickými ťažkosťami. Aktuálne pôsobí v ambulancii klinickej psychológie v Banskej Bystrici, kde sa zameriava najmä na poradenstvo a psychoterapeutickú prácu s dospievajúcimi a dospelými. Konzultuje v slovenskom a anglickom jazyku.