Lenka Sarnecká

| psychológ | kouč |

Lenka vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Univerzite Mateja Bela a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Absolvovala tiež špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a naďalej sa kontinuálne vzdeláva. Aktuálne je frekventantkou krátkodobého schématerapeutického výcviku a je zaradená do štúdia CPČ Dopravnej psychológie na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity. Je absolventkou certifikovaného výcviku Life Coaching,  ako aj rôznych kurzov a zážitkových workshopov, napr. práca s emóciami prostredníctvom arteterapie, Rodinná doska, vedenie rozhovoru podľa systemického prístupu, práca s traumou a disociáciou, práca s vnútornými bariérami apod. Vzdeláva sa aj v oblasti psychodiagnostiky napr. diagnostika Rorschachovou metódou.

Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpila na pozíciu psychológa v Psychiatrickej nemocnici Prof. Matulaya v Kremnici, kde pracovala 7 rokov. Počas svojho pôsobenia cirkulovala na chronickom, gerontopsychiatrickom, psychosomatickom oddelení a oddelení drogových závislostí. Venovala sa psychodiagnostike, individuálnej a skupinovej psychoterapií pacientov. Venovala sa tiež spolupráci so základnými školami, kde viedla pre žiakov program na predchádzanie šikane a sebapoškodzovaniu. Aktuálne pôsobí v Ambulancii klinickej psychológie PhDr. Nárožnej-Kocúrovej vo Zvolene. Spolupracuje tiež na príprave a realizácií edukačných prednášok a webinárov.  Je členkou Slovenskej komory psychológov. 

Lenka sa v poradenstve zameriava sa na oblasti osobnostného rozvoja, zvládania náročných životných situácií, syndrómu vyhorenia, zvládania stresu, psychosomatických problémov, úzkostných a depresívnych stavov, nácvik relaxačných zručností. Zároveň vykonáva psychodiagnostiku dospelých ako psychodiagnostické vyšetrenie osobnosti, intelektu, psychických funkcií a špecifických schopností, porúch správania a emócií, porúch aktivity a pozornosti, psychodiagnostiku žiadateľov o invaliditu, diferenciálnu a preventívnu psychodiagnostiku a posudzovanie psychickej spôsobilosti.  S Human Dynamic Europe spolupracuje ako psychologička a životná koučka v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici a okolí. Konzultuje v slovenskom jazyku.