Dominika Kusá

| psychológ |

Dominika ukončila magisterské štúdium v oblasti Psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Zbierala praktické skúsenosti vo viacerých zariadeniach ako napr. na psychiatrickej klinike v Trenčíne, v krízovom centre v Nitre či na základnej škole v Trnave, kde pôsobí ako školský psychológ dodnes. Pracuje prevažne s deťmi a adolescentmi, ale taktiež s rodičmi a pedagógmi. Venuje sa prevažne problémovému správaniu detí a dospievajúcich, ťažkostiam v učení, emocionálnym problémom, školskej úspešnosti a spôsobilosti, profesijnej orientácii pri voľbe ďalšieho štúdia, rozvoju sociálnych a komunikačných zručností. S dospelými klientmi prevažne konzultuje v oblasti problémového a rizikového správania detí, poskytuje výchovné poradenstvo pre rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami a taktiež rodinné poradenstvo.