Zuzana Vargová

| psychológ | terapeut |

Zuzana vyštudovala bakalársky stupeň psychológie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a následne pokračovala v magisterskom stupni na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Počas štúdia a krátko po jeho ukončení pôsobila v pracovnej agentúre ako recruiterka. Neskôr sa profesne posunula na Referát poradensko-psychologických služieb a venovala sa najmä párovému a rodinnému poradenstvu. Od roku 2020 pracuje v neziskovej organizácií Trojlístok a špecializuje sa na prácu s ľuďmi, ktorým život komplikuje závislosť a závislostné správanie, ako aj s ich blízkymi. V rámci svojho pôsobenia v organizácii sa venuje najmä poradenstvu (individuálnemu, rodinnému a skupinovému), realizácii a tvorbe preventívno-osvetových aktivít pre školy a vybrané zariadenia ústavnej starostlivosti, a ako certifikovaná lektorka aj lektorskej činnosti. Absolvovala výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii, výcvik v Motivačných rozhovoroch, Krízovej intervencii, ako aj ďalšie vzdelávania v poradenskej a psychodiagnostickej oblasti.  Aktuálne je frekventantkou dlhodobého výcviku Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta v Českom inštitúte PCA Brno.

Zuzana sa v rámci svojej praxe venuje dospievajúcim a dospelým klientom a klientkam, stretáva sa s ich rôznymi ťažkosťami, ktoré sa týkajú závislostného správania, látkových aj nelátkových závislostí, „digitálnych závislostí“, sebapoškodzovaniu, porúch príjmu potravy, výchovných problémov, vzťahových problémov, ťažkostí spojených so stresom, porúch nálady, úzkostných stavov, panických atakov, zvládania náročných životných situácií a osobnostného rozvoja. S Human Dynamic Europe spolupracuje ako psychologička a terapeutka v meste Prešov a jeho okolí. Konzultuje v slovenskom jazyku.