Ján Grossmann

| psychológ | terapeut |

Ján vyštudoval jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde získal titul doktor filozofie. Neskôr absolvoval špecializáciu klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V roku 2017 získal certifikát certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia na Slovenskom inštitúte pre vzdelávanie v psychoterapii. Absolvoval tiež dvojročný certifikovaný postgraduálny program Klinická neuropsychológia dospelých na Neurologickej klinike 1. Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

Svoju profesijnú kariéru začínal na Prednej hore, kde sa venoval ľuďom s rôznymi vážnymi závislosťami. Krátko pôsobil v nemocnici vo Valašskom Meziříčí, odkiaľ prešiel na Neurologickú kliniku Univerzitnej nemocnice v Martine, kde pôsobí už viac ako 10 rokov.  Zameriava sa na diagnostiku a liečbu psychických porúch súvisiacich s neurogénnymi poruchami mozgu alebo poruchami fungovania mozgu. Výskumne sa zaoberá problematikou vzťahu poznávacích funkcií a ochorenia sclerosis multiplex. Autorsky a spoluautorsky sa podieľal tiež na viacerých odborne a výskumne zameraných prácach súvisiacich s poruchami poznávacích funkcií. Odborne a edukačne spolupracuje s viacerými organizáciami na podporu a obnovu duševného zdravia pacientov a ich rodinných príslušníkov pri zvládaní chronických ochorení. V čase pandémie COVID-19 psychoterapeuticky podporoval lekárov a zdravotnícky personál Univerzitnej nemocnice v Martine. Poskytuje tiež odbornú prax pre študentov psychológie ako aj odbornú prax pre psychológov v špecializačnej príprave klinická psychológia.


V psychoterapii sa zameriava na vzťah myslenia, prežívania a konania pri vzniku a udržiavaní psychických problémov. Pracuje s dospelými ako aj deťmi od začiatku povinnej školskej dochádzky. Konzultuje v slovenskom jazyku.