Kristína Bašová

| psychológ | terapeut |

Kristína absolvovala magisterské štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Je tiež absolventkou 5-ročného špecializačného štúdia z klinickej psychológie na Inštitúte postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve v Prahe, ako aj dlhodobého psychoterapeutického výcviku v terapii zameranej na riešenie (Inštitút Dalet, Olomouc). Ďalej sa kontinuálne vzdeláva a zúčastňuje rôznych kurzov a seminárov, vrátane dvojročného výcviku v terapii hrou alebo kurzov ohľadom progresívnej svalovej relaxácie, liečby syndrómu vyhorenia či Rorschach metódy. Je tiež aktívnou účastníčkou konferencií a venuje sa prednáškovej činnosti (napr. Socioemočný vývoj u detí, Psychodiagnostické metódy v detskej klinickej psychológii, Relaxačné techniky v liečbe kardiovaskulárnych ochorení, Liečba zranenej duše v kúpeľoch ai.)

Prvé skúsenosti s klientami zbierala už počas štúdií ako dobrovoľníčka v psychiatrickom stacionári či v organizáciách pomáhajúcich mládeži, hendikepovaným ľuďom a ženám zažívajúcim domáce násilie. Pôsobila tiež v centre komplexnej starostlivosti zameranom na deti s rôznym typom psychických problémov, a to prevažne s neurovývinovými poruchami (autizmus, ADHD, vývinová dyfázia), kde sa venovala diagnostike detí od batoliaceho veku až po dospelosť, ich terapii a rodinnému poradenstvu. Aktuálne sa venuje online poradenstvu a vedie pracovisko psychológie v kúpeľoch zameraných na liečbu ľudí s duševným ochorením, kde poskytuje individuálne konzultácie, skupinové terapie, nácvik relaxačných techník a edukácie.

Kristína má skúsenosti so širokým spektrom tém, vrátane úzkostí, depresií, agresie či vzťahovými a rodinnými problémami. Vo svojej práci využíva prístup zameraný na riešenie kombinovaný s relaxačnými technikami, prípadne vedením k psychohygiene.  Pracuje s klientami všetkých vekových kategórií. Konzultácie poskytuje v slovenskom a českom jazyku.