Soňa Kosorínová

| psychológ | terapeut |

Soňa vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Odbornú prax nadobudla v psychiatrickej nemocnici, ďalej ako poradenský psychológ na Referáte poradensko–psychologických služieb. Po absolvovaní výcviku pre oblasť závislostí v Bratislave bola spoluzakladateľkou Klubu abstinentov v Leviciach „Nový začiatok“, v ktorom už desať rokov poskytuje odbornú psychologickú pomoc klientom závislým od alkoholu a drog, ako aj ich rodinným príslušníkom.

Sona pôsobí ako klinický a dopravný psychológ v Leviciach, kde má vlastnú prax. V rámci poradenstva rieši manželské problémy, krízy vo vzťahu partnerov, nácvik komunikačných zručnosti, ďalej zvládaniu záťažových  situácii, stresových životných udalostí, výchovných problémov vo vzťahu rodič - dieťa. V rámci psychoterapie pracuje s pacientmi so psychickými problémami, depresiami, úzkostnými a panickými poruchami, sústreďuje sa na využitie rôznych relaxačných techník a biofeedbacku. Soňa už niekoľko rokov spolupracuje so spoločnosťou Human Dynamic pre Levice a okolie.