Alena Madlena Rjabininová

| terapeut | konzultant |

Madla získala magisterské štúdium na  Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Sociálna práca so zameraním na psychologickú starostlivosť o človeka. Absolvovala dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii, kde získala certifikát na vykonávanie pracovnej činnosti psychoterapie. Zúčastnila sa viacerých výcvikov zameraných na krízové intervencie, na manažment v dobrovoľníctve a špecializovaný psychotraumatologický EMDR výcvik. Pracovala ako dobrovoľníčka v Stredisku pre pomoc tehotným ženám v kríze – naposledy ako výkonná riaditeľka a v klube náhradných rodičov. Stála pri zrode hospicovej a paliatívnej starostlivosti na Slovensku. Je zasahujúcou členkou tímu terénnej krízovej intervecie Modrý anjel. S podporou Ligy proti rakovine poskytuje psychoterapiu pre onkologických pacientov a ich príbuzných v Nitre. Jej špecializácia sa zameriava aj na zármutok a ťažké situácie straty blízkych osôb. Pre Human Dynamic pôsobí ako terapeutka, konzultantka pre skupiny a krízová a psychotraumatologická responderka.