Zoltán Mátyus 

| terapeut | konzultant |

Zoltán získal magisterský titul na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave so zameraním na psychoterapiu a resocializáciu. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existencionálnej analýze v Prahe. V terapeutickej praxi, ktorej sa venuje vyše 10 rokov, sa stretáva so širokým spektrom záležitostí, ako napríklad vzťahové a výchovné problémy, depresie, panické stavy, psychosomatické ťažkosti, osobnostný rozvoj, párová terapia a iné). V poradenskej práci využíva aj prvky koučingu. Podporuje svojich klientov, aby z miesta osobnej integrity robili efektívne rozhodnutia a dokázali prekonávať vnútorné aj vonkajšie bariéry, či už v osobnom alebo pracovnom živote. Zoltán má bohaté skúsenosti aj s prácou s teenagermi a so závislými. Pôsobil v detskom domove, v resocializačnom stredisku pre závislých a na strednej škole ako školský psychológ. So spoločnosťou Human Dynamic Zoltán spolupracuje už niekoľko rokov poskytovaním konzultačnej práce pre skupiny a tímy, ako aj zaujímavé prednášky v rôznych spoločnostiach. Hovorí a konzultuje v slovenskom a maďarskom jazyku.