Emil Georgiev

| psychológ | terapeut |

Emil má niekoľkoročnú prax v poradenstve a psychoterapii. Ako profesionálny poradca sa zameriava na podporu ľudí v ich uvedomovaní vnútorného sveta pocitov, emócií a svojej vlastnej sily. Verí, že každý jednotlivec má veľký potenciál pre osobný rast, emocionálny rozvoj a z poradentva a koučingu môže profitovať. Emil sa taktiež zaujíma o štúdium skupinových vzťahov a dynamiky ako súčasť každého človeka. Jeho osobný štýl je charakteristický pozitívnym prístupom a zvedavosťou. Emil vyštudoval psychológiu a klinickú sociálnu pácu na univerzite New Bulgarian. Bol účastníkom školenia zameraného na terapeutickú prácu a intervenciu. Dlhodobý terapeutický výcvik absolvoval na Bulgarian Institute for Human Relations. Ďalej absolvoval seba-skúsenostný tréning v kognitívno-behaviorálnej terapii na Institute of Ecology of Thinking či certifikovaný tréning v Motivačných rozhovoroch. Je súčasťou dlhodobého psycholanalytického výcviku a členom Bulharskej psychoanalytickej spoločnosti. Profesionálne skúsenosti ako poradca získal v rehabilitačnom terapeutickom centre. V minulosti pracoval ako klinický sociálny pracovník s deťmi zverenými do opatery a ich opatrovníkmi. Ďalej má skúsenosť s prácou s ľuďmi so závislosťou, klinickou depresiou, mentálnymi poruchami či ľuďmi, ktorí prechádzajú náročnými životnými situáciami. Emil absolvoval CeveySystem Business Leadership Coaching a získal certifikát zameraný na zlepšenie efektivity výkonu riadicich pracovníkov. Rovnako využíva koučovacie zručnosti v jeho práci s klientami. V súčasnosti pôsobí ako poradca a konzultant pre Human Dynamic v Bulharsku v Sofii.