Peter Šebo

| terapeut | konzultant |

Peter je terapeut, kouč a lekár s viac než 20-ročnou skúsenosťou v inovatívnom farmaceutickom priemysle, kde pôsobil ako odborný poradca a manažér v slovenskom aj v medzinárodnom prostredí (Johnson & Johnson, GSK, Pfizer). Štúdium všeobecného lekárstva absolvoval na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Aktuálne dokončuje dlhodobý výcvik v psychoanalytickej psychoterapii v Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy v Prahe a je tiež kandidátnym členom Českej asociácie pre psychoterapiu. Kontinuálne sa vzdeláva; okrem iného absolvoval kurzy, workshopy a školenia zamerané na vedenie náročných vyjednávaní, facilitáciu, koučing, sociomapping, budovanie efektívnych a súdržných tímov, časový manažment či osobnostnú typológiu.

Peter začal svoju profesijnú dráhu ako lekár, neskôr sa však posunul do sfér manažmentu a poradenstva. V posledných rokoch sa venuje najmä individuálnemu riadeniu kariéry kľúčových zamestnancov s cieľom udržať vo firmách talent, motiváciu a kreativitu. S manažérmi a lídrami tak pracuje na rozvoji ich potenciálu pre lepšie riadenie ľudí či posun v profesionálnej aj súkromnej sfére. Vďaka výcviku v psychoanalytickej psychoterapii ponúka klientom cestu k hlbšiemu sebapoznaniu a integrite. V poradenstve sa stretáva s témami zosúladenia pracovného a súkromného života, hľadania motivácie, zmyslu a naplnenia, ako aj s otázkami manažmentu stresu, prevencie vyhorenia, rodičovstva a líderstva. Klientov tiež odborne sprevádza počas náročných životných zmien a zložitých situácií, medzi ktoré patria strata zamestnania, závažné ochorenie, smrť blízkej osoby či rozvod. Skúsenosti má tiež ako mentor mladých profesionálov cez platormu GROWNi alebo ako facilitátor sebarozvojových skupín v LEAF Krúžkoch.

S Human Dynamic Europe spolupracuje pri poskytovaní individuálnej a skupinovej krízovej intervencie, koučingu, školení, psychologického poradenstva a terapie v Bratislave a v online prostredí. Pracuje pod supervíziou a konzultuje v slovenskom, českom a anglickom jazyku.