Zuzana Droppová

| psychológ | konzultant |

Zuzana vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát z psychológie získala na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Aktuálne pracuje ako klinická psychologička so zameraním na neuropsychológiu na Neurologickej klinike s klientmi v dospelom veku v diagnostickom a terapeutickom procese. Ukončuje dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Kognitívno-behaviorálnej psychoterapii, kde rozvíja svoje psychoterapeutické zručnosti. Vo svojej práci využíva aj biofeedback a neurofeedback metódu, či už v práci so psychofyziologickými reakciami organizmu na zvýšenú záťaž, ale aj ako súčasť rehabilitácie klientov s rôznymi poškodeniami mozgu. Okrem toho sa výskumne venuje oblasti neuropsychológie, ako aj dobrovoľníckej činnosti v oblasti klinickej psychológie a psychoterapie v online poradni a občianskom združení Moje nervy.

V rámci svojej psychoterapeutickej praxe sa Zuzana špecializuje na úzkostné poruchy, najmä panické poruchy a tetániu, neurotické poruchy, poruchy nálad, psychosomatické a stresom podmienené poruchy, zvládanie záťažových situácií, problémy so spánkom, či vzťahové problémy. Zuzana spolupracuje s HDE v Ružomberku a okolí.

 

“Fascinuje ma práca s ľuďmi, ich životné skúsenosti a osudy, ktoré sú ochotní so mnou zdieľať a pracovať na sebe a svojom rozvoji. Pracujem metódou KBT, čo je vo svojej podstate systematická práca zameraná na klientom určený konkrétny problém prostredníctvom vedecky účinných metód. Pre mňa je veľmi dôležité nadviazanie vzájomnej spolupráce s klientom. Dbám na to, že používané terapeutické postupy nie sú cieľom, ale prostriedkom k dosiahnutiu vytýčeného konkrétneho cieľa, na ktorom sa s klientom vopred dohodneme.”