Gabriela Pokorná

| psychológ | terapeut |

Keď sme dostatočne vnímaví, zistíme, že každý deň je plný inšpirácií a príležitostí učiť sa.

Gabriela sa venuje individuálnej práci s dospelými a deťmi. Špecializuje sa na výchovné poradenstvo, sprevádza ženy v čase ich tehotenstva, prípravy na pôrod, ako aj prípravy rodiny na príchod nového člena. Rešpektuje individualitu vývinu dieťaťa a rodičov povzbudzuje k zdravej výchove s láskou a hranicami. Svoju prax v tejto téme nadobudla v práci poradenskej psychológie a diagnostiky detí a mladistvých, kedy boli jej klientmi buď deti alebo rodina ako celok. Gabriela získala skúsenosti aj pri tvorbe súdnoznaleckých posudkov, kedy bola častou témou starostlivosť o dieťa v procese rozvodu alebo rozchodu rodičov. Špecializuje sa aj na témy úzkostí, tráum, nízkej sebadôvery, nedostatočnej sebaistoty, emocionálneho preťaženia, ako aj na krízovú intervenciu pri akútnych náročných zážitkoch, samovražedných myšlienkach, pri strate blízkej osoby a pri akejkoľvek inej situácii, ktorú klient vyhodnotí ako krízovú. Ďalšou témou, s ktorou posledné obdobie pracuje, je domáce násilie. Skúsenosti v tejto oblasti nadobudla počas práce krízovej poradkyne. Gabriela pracuje aj s pármi v podobe párového poradenstva a terapie. Sprevádza ich a pomáha im zvládnuť turbulentné obdobie vo vzťahu, osvojiť si nové spôsoby zvládania konfliktov a neraz pracuje s novými rodičmi, ktorí sa pokúšajú nájsť rovnováhu v rodinnom fungovaní.

Gabriela ukončila dlhodobý akreditovaný psychoterapeutický výcvik Person Centered (Rogerian) Therapy (Poradenstvo a psychoterapia zameraná na osobu) výcviky EMDR (úroveň I.,II. dospelí, deti a adolescenti), tréning zručností zameraný na emócie pre rodičov EFST - P, tréning zameraný na emócie pre páry  EFST – C, výcvik v párovej terapii Gottmanovho Inštitútu – úroveň I. a momentálne je frekventantkou úrovne II. Konzultuje v slovenskom a anglickom jazyku.