Lenka Lipanová

| psychológ | terapeut |

Lenka vyštudovala Psychológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košicaich. Počas štúdia pracovala v Pedagogicko-psychologickej poradni pre stredné školy v Košiciach na pozícii externého lektora v peer programe (rovesníckych lektorov) prevencie drogových závislostí, kde navštevovala stredné školy a učilištia a prednášala študentom o drogách. Pôsobila ako poradenská psychologička, neskôr ako klinická psychologička v Detskej nemocnici v rámci úseku Detského centra a prednášala na Prešovskej univerzite na katedre Psychológie. V Centre pre liečbu drogových závislostí Košice sa venovala skupinovej a individuálnej psychoterapii závislých pacientov. Ukončila dlhodobý psychoterapeutický výcvik v imaginatívno-symbolickej terapii a absolvovala niekoľko školení a kurzov ako napr. liečba sociálnej fóbie PhDr. M. Šlepecký, logoterapeutický prístup k problémom detí a dospievajúcich Doc. PhDr. K. Balcar, CSc., veľa odborných seminárov u PhDr. Evy Reichelovej CSc, a kontinuálne sa vzdeláva napr. v diagnostike Rorschachovou metódou. Je členkou Slovenskej komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Lenka má s poradenstvom viac ako 20-ročné skúsenosti. Zameriava sa na oblasti ako sú partnerské ťažkosti, výchovné problémy s deťmi, problémy v učení, diagnostika dyslexie, dysgrafie, dysortografiae, dyskalkúlie, posudzovanie školskej pripravenosti, diagnostika intelektu, práca s psychosomatickými ťažkosťami, poruchy príjmu potravy, poruchy spánku, emočné poruchy a poruchy správania v detstve a v dospievaní. Poskytuje aj psychodiagnostické služby (vyšetrenia psychickej spôsobilosti k noseniu a držaniu zbrane, vyšetrenie osobnosti). Konzultuje v slovenskom jazyku.